Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

 

Kde hľadať aktuálne informácie?

Na stránke ministerstva životného prostredia, ktoré rozhoduje o určení prieskumného územia, nájdeme zoznam prieskumných území k 1.1.2024, prípadne iné registre, zoznamy a informačné systémy. Zoznam prieskumných území sa zvykol aktualizovať 2x do roka. Všetky projekty, na ktoré na Slovensku prebieha v súčasnosti EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) je možné zistiť na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia. V našom prípade nás zaujímajú okresy Detva a Zvolen.

Na stránke banského úradu, ktorý rozhoduje o určení dobývacieho priestoru, nájdeme zoznam chránených ložiskových území a tiež zoznam dobývacích priestorov v banskobystrickom kraji kraji.

Evidenciu výsledkov geologického prieskumu vedie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra a na základe jeho podkladov sa zakresľujú prieskumné územia, chránené ložskové územia a dobývacie priestory do dokumentácie územného plánovania. Aplikáciu, kde sú zobrazené prieskumné územia resp. chránené ložiskové územia nájdeme na web stránke ústavu.

Aktuálne informácie by mali byť aj na úradných tabuliach webových stránok úradov:
      Mestský úrad v Detve,
      Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici,
      Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici,
      Ministerstvo životného prostredia SR.

 

Čo sa udialo v doteraz?

február 2022       Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici

Hlavný banský úrad rozhodol o zamietnutí návrhu na určenie dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch.

október 2021       Najvyšší správny súd SR

Najvyšší správny súd zrušil oznámenie Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici z 28. júna 2017 o zastavení konania o určenie dobývacieho priestoru Detva – Biely vrch a vec vrátil Hlavnému banskému úradu na ďalšie konanie.

október 2021       Krajský súd v Bratislave

Krajský súd v Bratislave rozsudkom v októbri 2021 zrušil rozhodnutie ministerstva životného prostredia z 12. marca 2019 nepovoliť prieskumné územie Detva - Biely vrch a vec vrátil na ďalšie konanie.

22.5.2019       Ministerstvo životného prostredia SR

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím č. 3172/2019-1.12, 12932/2019 zo dňa 12. marca 2019 zamietol rozklad spoločnosti Mining Gold s.r.o., Mariánska 32/A, 900 31 Stupava a potvrdil svoje rozhodnutie č. 9180/2018-9.2, 53649/2018 zo dňa 15.10.2018, ktorým zrušil rozhodnutie zo dňa 22.01.2018 o určení prieskumného územia Detva na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu. Rozhodnutie o zrušení prieskumného územia Detva nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2019 a v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku nie je možné sa proti nemu odvolať.

24.10.2018       Krajský súd v Banskej Bystrici

Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu Mining Gold s.r.o na Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici. Táto neskôr podala kasačnú sťažnosť, o ktorerj zatiaľ nebolo rozhodnuté.

12.2.2018       Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR rozhodlo o určení prieskumného územia Detva na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu vyhradených nerastov pre Mining Gold s.r.o. (nástupca EMEDu). Prieskumné územie je v katastri obcí Detva, Dúbravy, Vígľaš a Očová. Ide o ďalšie územie smerom od Bieleho vrchu k Detve.

6.9.2017       Krajský súd v Banskej Bystrici

Krajský súd v Banskej Bystrici prijal žalobu Mining Gold s.r.o na Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici za to, že zamietol odvolanie firmy voči rozhodnutiu Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, ktorým bolo zastavené konanie na určenie dobývacieho priestoru Detva.

14.5.2017       Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

OZ Podpoľanie nad zlato sa vyjadrilo k odvolaniu organizácie Mining Gold s.r.o. (právny nástupca EMEDu).

3.4.2017       Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici 3.4.2017 zastavil konanie začaté 24.1.2011 na základe návrhu organizácie Eastern Mediterranean Rasources - Slovakia s.r.o. (skrátene EMED s.r.o.) na určenie dobývacieho priestoru Detva.

V rámci nového prejednania veci sa OBÚ zaoberal pochybeniami, ktoré mu vytýkal v svojom rozhodnutí Hlavný banský úrad. Vysvetlil, že rešpektoval právny názor HBÚ, keď 12.8.2013 vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu na určenie dobývacieho priestoru. Ten zmenil návrh tak, že "úprava vydobytej rudy sa nebude vykonávať v priestore navrhovaného DP, ...". Po tomto doplnení bolo ústne pojednávanie, kde boli zo strany ostatných účastníkov konania vznesené námietky, na základe ktorých OBÚ navrhovateľa vyzval na doplnenie návrhu o záväzné stanoviská mesta Detvy a obce Dúbravy, záverečné stanovisko z procesu EIA, doklad o zosúladení návrhu s územnými plánmi Detvy, Dúbrav a VÚC BBSK a časovo aktuálne vyjadrenia orgánov a organizácií, ktorým prislúcha ochrana záujmov. Konanie bolo prerušené do 31.12.2016. OBÚ akceptoval nové nesúhlasné stanoviská mesta Detva a obce Dúbravy, pretože pôvodné súhlasné boli vydané pred zmenou návrhu na určenie DP. Potrebnú dohodu so stavebnými úradmi navrhovateľ nedosiahol.

Ďalej sa OBÚ zaoberal podmienkami a doplnením konania, kde zistil, že navrhovateľ Eastern Mediterranean Resources - Slovakia s.r.o (potom Mining Group Slovakia s.r.o, potom MNG Slovakia s.r.o.) opakovane neoznámil zmeny údajov, na základe ktorých mu bolo vydané banské oprávnenie (minimálne 2x zmena obchodného mena, 2x zmena sídla, zmena konateľa, zrušenie spoločnosti 6.12.2016) a že následne zanikol v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou BPP House s.r.o a bol vymazaný z obchodného registra. Spoločnosť BPP House s.r.o. zanikla v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou A1 RE s.r.o. (táto bola od 27.2.2017 zrušená a jej právny nástupca je Mining Gold s.r.o.). Pri zlúčení alebo splynutí spoločností síce môže nová spoločnosť pokračovať v prevádzkovaní živnosti zaniknutej spoločnosti ale toto neplatí pri vykonávaní banskej činnosti, pretože banská činnosť nie je živnosťou. Preto najneskôr 10.12.2016 zaniklo banské oprávnenie navrhovateľa. Zánikom banského oprávnenia sa stal návrh na určenie dobývacieho priestoru Detva neúplný a navrhovateľ stratil oprávnenie na podanie návrhu. Hoci existuje právny nástupca právneho nástupcu navrhovateľa, tento nie je organizáciou, ktorá má príslušné banské oprávnenie. Žiadateľ podanie nedoplnil ani v lehote do 31.12.2016 o požadované stanoviská a vyjadrenia.

Na základe týchto skutočností Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zastavil konanie.

25.1.2017       Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici

Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici zrušil rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Stotožnil sa v ňom s argumentáciou odvolania organizácie MNG Slovakia s.r.o. a napriek nesúhlasu miestnych samospráv, firiem a občanov, nariadil nové prejednanie návrhu na určenie dobývacieho priestoru.

28.11.2016       Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

OZ Podpoľanie nad zlato sa vyjadrilo k odvolaniu organizácie MNG Slovakia s.r.o. (premenovaný EMED).

12.10.2016       Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

Banský úrad poslal 12.9.2016 mestu Detva a obci Dúbravy výzvu na dosiahnutie dohody na vydanie rozhodnutia o využívaní územia na banskú činnosť. Detva aj Dúbravy na výzvu reagovali zamietavo, s odôvodnením, že v danom území plánujú teraz aj v budúcnosti iné využitie než je banská činnosť. Na základe ich vyjadrení a na tiež základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý vyzval banský úrad, aby prijal rozhodnutie vo veci a nepreťahoval to, Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici 12.10.2016 zamietol návrh na určenie dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch podaný 24.1.2011 spoločnosťou Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o.

12.9.2014       Národná rada Slovenskej republiky

NR SR prijala na svojom septembrovom zasadnutí novelu Banského zákona, ktorou sa zakazuje použitie kyanidového lúhovania pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov. Prijatý zákaz kyanidového lúhovania platí od 1. novembra 2014.

Zákon 285/2014 Z.z..

23.12.2013       zdroj dokladov: Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici na základe ústneho pojenávania vyzval navrhovateľa Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. o doplnenie návrhu na určenie dobývacieho priestoru a prerušil konanie do doby doplnenia návrhu alebo do 31.12.2016.

Obvodný banský úrad požaduje od firmy EMED Slovakia s.r.o. doplnenie podania o nasledovné doklady:
- záväzné stanoviská od stavebného úradu mesta Detva a obce Dúbravy,
- záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.,
- doklad o zosúladení návrhu na určenie dobývacieho priestoru Detva s územnými plánmi mesta Detva, obce Dúbravy a banskobystrického samosprávneho kraja z pohľadu využitia územia na dobývanie nerastného bohatstva,
- časovo aktuálne vyjadrenia orgánov a organizácií, ktorým prislúcha ochrana záujmov.

Týmto rozhodnutím banský úrad uznal argumenty občanov, samospráv a firiem vznesené počas konania o určenie dobývacieho priestoru za posledné tri roky.

7.11.2013       zdroj dokladov: Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

Konanie vo veci určenia dobývacieho priestoru Detva dňa 7.novembra 2013 začalo o 8:30 hod. miestnou obhliadkou na Bielom vrchu. Ako neskôr namietali viacerí zúčastnení, na obhliadke im nebolo ukázané nič konkrétne a dostali len prísľub, že ich otázky budú zodpovedané neskôr.

Ústne pojednávanie plánované na 10:30 hod. začalo s polhodinovým oneskorením, pretože okrem už známych účastníkov konania, sa za účastníkov prihlásilo veľa ďalších ľudí. Sála bola plná a viacerí ostali stáť na chodbe. Prítomní si odmietli pozrieť prezentáciu firmy EMED Slovakia s.r.o.

Postupne sa ku konaniu vyjadrovali jednotliví účastníci alebo ich právni zástupcovia. Ľudia pracujúci v areáli PPS, vlastníci pozemkov, zástupcovia samospráv, firiem a občianskych združení vyjadrili nesúhlasné stanoviská s určením dobývacieho priestoru a následnou ťažbou zlata. Nesúhlasia s určovaním dobývacieho priestoru bez predchádzajúceho posúdenia banského projektu na životné prostredie. Považujú ho za ohrozenie svojich práv na ochranu zdravia, majetku a existujúcich pracovných miest.

Viacerí účastníci odovzdali svoje stanoviská písomne: Záväzné stanovisko mesta Detva, Záväzné stanovisko obce Dúbravy, Vyjadrenie OZ Podpoľanie nad zlato, vyjadrenia firiem PPS Group a.s., TOMS-SK s.r.o. a vyjadrenia vlastníkov pozemkov.

12.8.2013       zdroj dokladov: Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici prerušil konanie vo veci určenia dobývacieho priestoru do doby pokiaľ firma Eastern Mediterranean Resources Slovakia, s.r.o nedoplní návrh o požadované podklady alebo do 31.3.2014.

31.5.2013       zdroj dokladov: Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici

Hlavný banský úrad vyhovel odvolaniam, zrušil rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru a vec vrátil OBÚ v Banskej Bystrici na nové prejednanie a rozhodnutie. V odôvodnení uvádza, že proti rozhodnutiu OBÚ v Banskej Bystrici sa odvolalo 14 účastníkov konania. Popisuje priebeh predkladania dokladov, rozhodnutí, vyjadrení a odvolaní jednotlivých účastníkov. HBÚ z preloženého spisového materiálu zistil, že v napadnutom rozhodnutí nie sú všetky zákonom stanovené formálne i obsahové náležitosti tak, ako to požadujú ustanovenia banského zákona. Konkretizoval svoje pripomienky k opomenutiam a pochybeniam zo strany OBU v Banskej Bystrici a vyjadril sa k odvolaniam jednotlivých účastníkov konania.

3.5.2013       zdroj dokladov: Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici

Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici poslal účastníkom konania o dobýcací priestor Detva - Biely vrch oznámenie o tom, že o dobývacom priestore rozhodne do 31.5.2013 a teda do 15 dní si môžu prísť pozrieť do spisu podlady k rozhodnutiu.

26.4.2013       zdroj: BBSK - www.vucbb.sk

Poslanci banskobystrického samosprávneho kraja jednomyseľne odmietli ťažbu zlata v Podpoľaní. Na svojom zasadnutí schválili uznesenie, ktoré predložili poslanci BBSK zastupujúci okres Detva. Vyjadrili v ňom nesúhlas s povrchovou ťažbou zlata a spracovaním rudy metódou kyanidového lúhovania a podporili stanoviská zastupiteľstiev Detvy, Dúbrav a Kremnice.

25.4.2013       Hlavný banský úrad v Banskej Bystrici

OZ Podpoľanie nad zlato doplnilo svoje odvolanie na HBÚ v Banskej Štiavnici .

12.3.2013       Najvyšší súd Slovenskej republiky

Najvyšší súd SR definitívne rozhodol, že OZ Podpoľanie nad zlato je účastníkom konania o určení dobývacieho priestoru so všetkými právami a povinnosťami účastníka konania.

6.12.2012       Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

OZ Podpoľanie nad zlato podobne ako ďalší účastníci konania doručilo na OBÚ v Banskej Bystrici odvolanie voči rozhodnutiu o určení dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch.

19.11.2012       zdroj dokladov: spis Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici 19.11.2012 vydal rozhodnutie a určil dobývací priestor Detva navrhovaný firmou Eastern Mediterranean Resources s.r.o. Vo svojom rozhodnutí zamietol námietky, ktoré vzniesli účastníci konania: mesto Detva, obec Dúbravy, majitelia pozemkov, Pasienkové spoločenstvo Detva - Húsová, PPS Group a.s., Sitno Real s.r.o., LIGNUM MS s.r.o., TOMS - SK s.r.o., NetSpace s.r.o. a vyhovel žiadosti navrhovateľa.

Pripomienky Krajského úradu životného prostredia označil banský úrad za neopodstatnené. Občianskemu združeniu Podpoľanie nad zlato, aj napriek rozhodnutiu súdu, naďalej upiera právo byť účastníkom konania a jeho námietky považuje za neoprávnené. Rovnako upiera právo byť účastníkom konania aj obci Očová. Platné záväzné stanoviská Detvy a Dúbrav neakceptuje, aj keď si ich sám vyžiadal. Konštatuje, že pripomienky účastníkov konania nebránia určiť dobývací priestor. Interpretuje platné zákony tak, že tieto neukladajú povinnosť vykonať EIA pred určením dobývacieho priestoru.

Proti rozhodnutiu sa bolo možné odvolať do 15 dní odo dňa doručenia, čo aj účastníci konania urobili.

22.10.2012       zdroj dokladov: spis Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici

PPS Group a.s. doručila Obvodnému banskému úradu v Banskej Bystrici (OBÚBB) svoje stanovisko ako účastníka konania vo veci určenia dobývacieho priestoru Detva. Uviedla v ňom, že:
- PPS Group a.s. sa stotožňuje s nesúhlasnými stanoviskami obce Dúbravy a mesta Detva. Zdôraznila, že obe stanoviská sú pre OBÚBB závazným podkladom a tento je povinný rozhodnúť vo veci určenia dobývacieho priestoru v súlade so záväzným stanoviskom stavebného úradu.
- Štúdia o sociálnych dopadoch navrhovanej ťažbý zlata v lokalite Detva - Biely vrch, ktorú predložila firma EMED Slovakia s.r.o. banskému úradu, nespĺňa náležitosť relevantnej vedeckej štúdie, ktorá by mohla slúžiť ako podklad pre rozhodnutie vo veci. Jedná sa skôr o predloženie propagačnej brožúrky a za takúto ju dokonca považuje aj sám autor.
- PPS Group a.s. nesúhlasí s vydaním rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch, pretože takáto činnosť v priamom susedstve s výrobnými halami nie je zlúčiteľná. Došlo by ním k poškodeniu záujmov PPS Group a.s., pretože spoločnosť nebude schopná zagarantovať udržanie potrebného počtu zamestnancov a nebude schopná garantovať pokračovanie vo výrobe v rozsahu ako doposiaľ. Po zahájení ťažby bude prilákanie mladých, perspektívnych a pre trh práce vhodných zamestnancov ešte ťažšie.
-PPS Group a.s. považuje za svoju povinnosť, aj s ohľadom na to, že jej zamestnanci vyjadrili rázny nesúhlas so zahájením ťažby zlata v blízkosti svojho pracoviska a domovov, postupovať v predmetnej veci v súlade so záväzkami, ktoré má vo vzťahu k svojim zamestnancom, mestu Detva, štátu a Európskym spoločenstvám.
- Všetky súvisiace problémy s ťažbou je potrebné riešiť už v tejto fáze konania a posúdiť vplyv plánovaného využitia dobývacieho priestoru na životné prostredie ešte pred vydaním rozhodnutia.

18.10.2012       zdroj : MsÚ Detva

Mesto Detva vo svojom vyjadrení sa ku konaniu o určení dobývacieho priestoru potvrdilo svoje záporné stanovisko a zopakovalo svoje odôvodnenia.

27.8.2012       zdroj : OÚ Dúbravy

Obec Dúbravy vydala 27.8.2012 nové záväzné stanovisko, v ktorom nesúhlasí s určením dobývacieho priestoru Detva – Biely vrch. V odôvodnení uvádza, že:
- obec Dúbravy trvá na tom, aby pred vydaním rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru bolo vykonané posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, pretože určenie dobývacieho priestoru znamená zásah do územného plánu, ktorý je strategickým dokumentom,
- obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s ťažbou zlata s použitím technológie kyanidového lúhovania alebo inou chemickou technológiou,
- obec Dúbravy má za to, že ťažba zlata v uvedenej lokalite a extrakcia zlata z vyťaženej horniny technológiou kyanidového lúhovania by významne negatívne zasiahli do jej ďalšieho rozvoja tým, že:
  - priamo ohrozujú fungujúcu priemyselnú výrobu v areáli PPS,
  - uvažovaná lúhovacia halda je situovaná tak, že zakryje obecnú kanalizáciu, odvodňovacie priekopy významnou mierou zasahujú do režimu povrchových vôd v území a do vodného režimu recipienta,
  - pokiaľ by došlo k zastaveniu alebo významnému obmedzeniu výroby v areáli PPS, skončila by prevádzka čističky odpadových vôd, do ktorej ústi obecná kanalizácia,
  - navrhované objekty uvažovaného diela nielenže významnou mierou negativne zasahujú do krajinotvorby, ale aj do činnosti poľnohospodárov.

29.6.2012       zdroj dokladov: spis Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici prerušil konanie o určení dobývacieho priestoru Detva a vyzval firmu EMED Slovakia s.r.o., aby predložila časovo aktuálne záväzné stanovisko obce Dúbravy a predbežnú technicko-ekonomickú a sociálnu štúdiu ťažby zlata na región v lehote najneskôr do 30. novembra 2012.

20.4.2012       zdroj: MsÚ Detva

Mesta Detva vydalo 20.4.2012 nové záväzné stanovisko, v ktorom z hľadiska rozvoja mesta Detva nesúhlasí s návrhom „Dobývacieho priestoru Detva“ a ťažbou zlata s použitím kyanidového lúhovania alebo akoukoľvek inou chemickou technológiou v katastri mesta Detva pre stavebníka EMED SLOVAKIA s.r.o. V odôvodnení uvádza, že:
- právoplatnosť predchádzajúceho záväzného stanoviska sa skončila po uplynutí doby jedného roka platnosti (teda ku dňu 26.01.2012) a proces určenia dobývacieho priestoru nebol ku dňu 20.4.2012 uzatvorený,
- pred povolením dobývacieho procesu musí byť vykonané posudzovanie vplyvu tejto činnosti na životné prostredie – EIA podľa zák.č. 24/2006 Z.z.,
- mestské zastupiteľstvo nesúhlasí s ťažbou zlata s použitím technológie kyanidového lúhovania alebo inou chemickou technológiou a takéto vyjadrenie bolo 2.3.2012 mestom zaslané aj na obvodný banský úrad,
- navrhovaný dobývací priestor a samotná ťažba zlata spomínanou chemickou metódou by mohol negatívne ovplyvniť rozvoj lokality Zapriechody, ktorá je podľa pripravovaných zmien územného plánu navrhovaná ako nová rozvojová plocha určená pre individuálnu rekreáciu,
- navrhovaný dobývací priestor, sa nachádza v ploche biocentra a v areáli výskytu vtákov chránených medzinárodnými dohovormi, v blízkosti je hranica chráneného vtáčieho územia.

21.2.2012       zdroj dokladov: spis Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici poslal účastníkom konania oznámenie, že sa chystá vydať rozhodnutie vo veci určenia dobývacieho priestoru Detva a majú teda posledných 10 dní na nahliadnutie do spisu a prípadné vyjadrenie sa. Následne sa potom za účastníkov prihlásili ďalšie firmy, pôsobiace v areáli PPS, ktoré vyjadrili svoj zamietavý postoj k určeniu dobývacieho priestoru.

26.10.2011       zdroj: OÚ Očová

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 26.10.2011 poslanci obce Očová jednomyseľne odmietli ťažbu zlata a použitie technológie kyanidového lúhovania v katastri svojej obce alebo susedných obcí a miest.

25.10.2011       zdroj: OÚ Dúbravy

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 25.10.2011 poslanci obce Dúbravy jednomyseľne odmietli ťažbu zlata a použitie technológie kyanidového lúhovania v katastri obce alebo v katastroch susedných obcí.

19.9.2011       zdroj: MsÚ Detva

19.9.2011 poslanci mesta Detva na zasadnutí mestského zastupiteľstva jednomyseľne odmietli ťažbu zlata akoukoľvek chemickou technológiou a pred vydaním rozhodnutia o dobývacom priestore žiadajú vykonať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.

31.8.2011       zdroj: MsÚ Detva

31.8.2011 mesto Detva doplnilo svoje stanovisko k určeniu dobývacieho priestoru. Pred vydaním rozhodnutia, žiada vykonať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Doplnenie rozhodnutia zaslalo na vedomie Obvodnému banskému úradu v Banskej Bystrici a aj firme EMED Slovakia.

18.8.2011       zdroj dokladov: spis Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici

Tu je samotný návrh na určenie dobývacieho priestoru Detva podaný 24.1.2011 spoločnosťou Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. spolu s prílohou a mapami (nezverejnené strany 8,9,10 obsahujú 151 členný menovitý zoznam a adresy známych účastníkov konania):
návrh na určenie dobývacieho priestoru,   príloha,   situačná mapa bane,   mapa zariadení bane a stručný prehľad udalostí po ústnom pojednávaní o určení dobývacieho priestoru Detva je popísaný v postupe udalostí

15.7.2011       zdroj dokladov: spis Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici

Prostredníctvom najatého právnika bolo doručené na banský úrad stanovisko firmy Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. k priebehu ústneho pojednávania, kde spochybňuje právo nášho OZ a ďaších občanov na účasť v tomto konaní, vyslovuje názor, že obec Dúbravy nemôže zmeniť alebo doplniť predchádzajúce stanovisko, v súvislosti s vlastníkmi pozemkov spomína vyvlastnenie (!), že rozpor s územnými plánmi nie je žiadny problém, veď tie predsa budú zmenené, nepripúšťa proces EIA pred určením DP, ... Jednoducho si firma Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. najala na občanov právnikov !

15.7.2011       zdroj: web stránka obce Korytárky

Poslanci obce Korytárky na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce dňa 23.6.2011 prijali na návrh poslanca Romana Malatinca zamietavé stanovisko k ťažbe zlata v Detve metódou kyanidového lúhovania. K problematike sa vyjadril aj starosta obce, ktorý uviedol, že na zasadnutí koordinačného združenia Mikroregiónu Podpoľanie všetci starostovia ťažbu zlata v Detve odmietli.

8.7.2011       zdroj: web stránka obce Očová

Starosta obce Očová Ing. Jaroslav Dominik na webovej stránke obce zverejnil námietky uplatnené voči navrhovateľovi Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, s.r.o. vznesené na ústnom pojednávaní o určení dobývacieho priestoru Detva konaného v Detve dňa 29.6.2011.
Tu je stanovisko starostu Očovej k ťažbe zlata.

29.06.2011       zdroj dokladov: spis Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici

Dňa 29.06.2011 sa na MsÚ Detva konalo ústne pojednávanie o dobývacom priestore Detva. Zúčastnili sa ho: Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, navrhovateľ spoločnosti Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o., Banská Štiavnica, starostovia obcí Dúbravy a Očová, zástupcovia mesta Detva, OZ Podpoľanie nad zlato, Lesy SR, š.p., odštepný závod Kriváň a viacerí občania Detvy a dotknutých obcí ako účastníci konania.

Ukázalo sa, že viacerí vopred známi účastníci konania neboli na toto pojednávanie pozvaní a oznámenie o konaní nebolo zverejnené verejnou vyhláškou. Boli zverejnené požiadavky Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici z 25.1.2011, súhlasné stanovisko Krajského lesného úradu v Banskej Bystrici z 21.3.2011, súhlasné stanovisko obce Dúbravy z 3.2.2011, ktoré vzhľadom na nové informácie starosta Dúbrav priamo na pojednávaní zmenil na zamietavé, súhlasné stanovisko mesta Detva z 26.1.2011.

OZ Podpoľanie nad zlato, starosta Očovej, starosta Dúbrav, Lesy SR OZ Kriváň, nájomca pozemkov p. Zvara a viacerí majitelia pozemkov - členovia Pasienkového spoločensta Detva - Húsová vyslovili nesúhlas s určením dobývacieho priestoru Detva. Odporcovia ťažby žiadali, aby aj pred určením dobývacieho priestoru bolo vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a aby si Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici vyžiadal stanoviská dotknutých obcí ako aj Banskobystrického samosprávneho kraja k použitiu metódy kyanidového lúhovania. Ak by sa aspoň jedna dotknutá obec vyjadrila nesúhlasne, určenie dobývacieho priestoru by sa stalo bezpredmetným.
Podrobnosti si môžete prečítať vo vyhlásení OZ Podpoľanie nad zlato pre TASR

10.2.2011       zdroj: web stránka Banskobystrického samosprávneho kraja

Komisia územného plánu a životného prostredia BBSK na svojom zasadnutí konanom 10.2.2011 prijala uznesenie číslo 18/2011 kde berie na vedomie v bode A.2. informácie o Ložisku zlata Detva - Biely vrch, o stanovisku ako aj o požiadavkách Odboru RR BBSK, ktoré majú byť splnené v ďalšom procese a to k plánu otvárky, prípravy a dobývania

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2024 ®